دیتیوکاربامات ES (SN9#)

دیتیوکاربامات ES (SN9#)

 • Dithiocarbamate Es(SN9#) ارزان عمده فروشی

  Dithiocarbamate Es(SN9#) ارزان عمده فروشی

  محتویات اصلی:
  N، N-سدیم دی اتیل دی تیوکاربامات

  فرمول مولکولی:
  (C2H5)2NCSSNa 3H2O

  خواص: اتیل سولفید پودر سفید، بدون بوی آشکار، متالورژی پودر است.87 ℃، به راحتی در آب حل می شود، محلول آبی قلیایی است، به تدریج با آب و دی اکسید کربن موجود در هوا تجزیه می شود و اسید به دی سولفید کربن و دی اتیل آمین و سایر مواد تجزیه می شود.