پتاسیم (ایزو) آمیل زانتات (PAX)

پتاسیم (ایزو) آمیل زانتات (PAX)